Przed dokonaniem zakupów na stronie musisz przeczytać oraz zaakceptować regulamin.

§ 1 – Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa: zasady korzystania ze sklepu internetowego SzkolaTradingu.pl, składania zamówień na produkty oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz zasady składania i rozpatrywania przez Sklep reklamacji.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego SzkolaTradingu.pl.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2015 r.
4. Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu na przyszłość – a więc dla stron konkretnej transakcji wiążąca jest treść Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia.
5. Właścicielem sklepu internetowego SzkolaTradingu.pl, dostępnego pod adresem domenowym www.szkolatradingu.pl, oraz prezentowanych tam towarów jest Tomasz Przybycień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PC Trader BOX Tomasz Przybycień” z siedzibą w Katowicach (40-555) przy ulicy Rolnej 43c lok. 109c, posiadający numer NIP 645-235-30-94 oraz numer REGON 241940363 – w dalszej części niniejszego regulaminu zwany „Sklepem”.
6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest w formie elektronicznej, wyłącznie na adres: [email protected] („Adres Elektroniczny”).
7. Przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym są rzeczy, zwane dalej „Towarem”, umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie sklepu internetowego lub też zamówione przez Klienta indywidualnie, co do których Klient wyraził oświadczenie woli o ich zakupie („Zamówienie”).
8. Klientem jest osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego. amówienia w imieniu Klienta mogą być składane jedynie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Zamówień składanych w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną – Sklep ma prawo zażądać od osoby składającej zamówienie wykazania jej umocowania do działania w imieniu Klienta.
9. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, którym posługuje się Klient, minimalnych wymagań technicznych, tj. posiadania dostępu do sieci internet oraz przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej z włączoną obsługą tzw. ciasteczek (cookies). Złożenia Zamówienia wymaga ponadto aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
10. Skorzystanie ze sklepu internetowego SzkolaTradingu.pl wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Klient uprawniony jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobligowany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego SzkolaTradingu.pl, w szczególności od jakiejkolwiek ingerencji w zawartość sklepu internetowego, elementy techniczne sklepu internetowego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sklepu internetowego przez Klienta do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym prowadzenie na stronach sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności promocyjnej, reklamowej, komercyjnej. Zabronione jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a także rozsyłanie spamu.
12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego, w tym przerwy w jego działaniu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem innych osób, a także niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.

§ 2 – Zamawianie i korzystanie ze sklepu internetowego

1. Zamówienie na Towary składane jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego SzkolaTradingu.pl. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru i – jeśli przewidziano je dla danego Towaru – jego opcji konfiguracyjnych, a następnie zaakceptować formularz poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po wykonaniu powyższych czynności wyświetlony zostanie kolejny formularz, w którym należy podać niezbędne informacje umożliwiające kontakt z Zamawiającym (imię, nazwisko, nazwę firmy, jej numer NIP, adres, dane osobowe osoby składającej zamówienie oraz adres poczty elektronicznej). Następnie należy wybrać formę płatności oraz zatwierdzić formularz poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Zamówienia Klienta.
3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu Internetowego mogą być zgłoszone Sklepowi za pośrednictwem Adresu Elektronicznego.
4. Informacje o Towarach zawarte na stronie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
5. Ceny Towarów zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN). Sklep zastrzega sobie prawo bieżącej zmiany cen, asortymentu oraz parametrów poszczególnych Towarów – z tym jednakże zastrzeżeniem, że zmiana taka pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przed datą jej wejścia w życie. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie internetowym Towarów były zgodne z rzeczywistością.
6. Zamówienie może być przez Klienta składane przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
7. Po dokonaniu płatności przez Klienta za wybrany towar i uznaniu rachunku bankowego Sklepu – Klient otrzyma automatyczny dostęp do zakupionych produktów. Informacje o tym gdzie oraz w jaki sposób otrzyma dostęp – zostaną przesłane w wiadomości mailowej przesłanej na adres email podany przez Klienta przy wypełnianiu formularza.
10. Sklep akceptuje płatność za zamówione Towary w formie przelewy24.pl, przelewu bankowego, płatności paypal oraz skorzystania z systemu Skrill. Sklep akceptuje wyłącznie płatność „z góry”, tj. przed spełnieniem przez Sklep świadczenia wzajemnego. Chwilą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sklepu.
14. Sprzedaż dokonywana przez Sklep dokumentowana jest fakturą VAT, która zostanie przesłana do Klienta w terminie 7 dni od momentu dokonania zakupu.
15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
16. Klient może zrezygnować z Zamówienia do momentu zapłaty ceny sprzedaży Towaru. Wymaga to złożenia oświadczenia Sklepowi na Adres Elektroniczny.

§ 3 – Ograniczenie dostępu do sklepu internetowego

1. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu lub pozbawienia Klienta prawa dostępu do sklepu internetowego, w tym dokonywania Zamówień w sklepie internetowym, w przypadku gdy:
a) dokonując Zamówienia podał nieaktualne, nieprawdziwe lub niezgodne z prawdą dane umożliwiające realizację zamówienia przez Sklep;
b) naruszył przy dokonywaniu zamówienia praw podmiotów trzecich lub dopuścił się względem Sklepu, jej pracowników lub podmiotów trzecich zachowań powszechnie uznanych za nieakceptowalne, niezgodne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami i zwyczajami handlowymi,
c) jego działanie w ramach sklepu internetowego zostanie uznane przez Sklep na naruszające prawo, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Decyzję o ograniczeniu dostępu lub pozbawieniu Klienta dostępu do sklepu internetowego podejmuje Sklep na podstawie swojego swobodnego uznania.

§ 4 – Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego sprzętu do Sklepu. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji przez Sklep jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu tego Towaru od Sklepu oraz opisem reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacji winno nastąpić na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na Adres Elektroniczny.
7. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje, opinie w zakresie technicznej, teleinformatycznej strony działania sklepu internetowego SzkolaTradingu.pl należy kierować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na Adres Elektroniczny. Sklep w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia dokona rozpatrzenia zgłoszenia oraz poinformuje o tym zgłaszającego.

§ 5 – Gromadzenie oraz przetwarzanie danych

1. Wszelkie dane osobowe Klientów zgromadzone przez Sklep w trakcie procesu składania i realizacji zamówień są zbierane i przetwarzane wyłączenie na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego jest Sklep, który dodatkowo dba o bezpieczeństwo danych oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. W każdym czasie Klientowi służy prawo do żądania udostępnienia treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sklepowi realizację Zamówienia Klienta.
5. W przypadku gdy na stronie sklepu internetowego znajdują się linki do innych stron www, Sklep informuje, iż nie jest ich administratorem oraz nie odpowiada za treści na nich zamieszczone oraz wywołane tym ewentualne skutki i szkody. Sklep informuje również, iż strony do których przekierowanie następuje objęte są ochroną w zakresie prawa autorskiego, a za wszelkie jego naruszenia przez Klientów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6 – Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w braku osiągnięcia porozumienia – przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Sklepu.
2. Niniejszy regulamin bez pisemnej zgody Sklepu nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż związane ze świadczeniem przez Sklep usług oraz celów związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania funkcjonowania sklepu internetowego, w szczególności w celu dokonania konserwacji, naprawy, wprowadzenia nowych funkcjonalności.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie poczty elektronicznej ze Sklepu do Klienta, spowodowane przez blokowanie dostarczenia poczty elektronicznej przez podmioty trzecie (np. operatorów serwerów pocztowych) oraz oprogramowanie stosowane przez Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 7 – Informacja o Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

Użytkowniku!

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.

Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.